SHOP OLDER KITS ON SALE HERE

Algemene voorwaarden abonnement

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden voor de abonnementen van DLS Design. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst voor een abonnement en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de looptijd van het abonnement, tenzij tussentijds een wijziging gecommuniceerd wordt per e-mail. 

 Definities

 1. DLS Design B.V. gevestigd te Linschoten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67555888 handelend onder de naam DLS Design.
 2. Website: de website van DLS Design, te raadplegen via www.DLSdesignshop.com en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met DLS Design men/of zich geregistreerd heeft op de website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DLS Design en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Overmacht: elke van de wil van DLS Design onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DLS Design kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door DLS Design of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle abonnementen van DLS Design zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor DLS Design slechts bindend, indien en voor zover deze door DLS Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van DLS Design afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zijn terug te zien in het bestelproces, alvorens de klant bevestigd en afrekent. Bij het ophalen van een abonnement, wordt tussen de klant en DLS Design overeengekomen, dat de verzendkosten komen te vervallen.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DLS Design kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van DLS Design afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. DLS Design kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 
Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van DLS Design en het voldoen aan de daarbij door DLS Design gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DLS Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. DLS Design behoudt het recht om elektronische aanvragen te weigeren, alvorens een wederzijdse overeenkomst tot stand heeft kunnen komen.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DLS Design het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. DLS Design behoudt het recht een overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van onjuiste informatie, aangaande persoonsgegevens of indien de Overeenkomst verstoort is. DLS Design zal ten allen tijde de Klant vooraf een schriftelijke waarschuwing geven, van deze verstorting.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, dient Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. DLS Design is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of DLS Design daarvan in kennis te stellen, zodat DLS Design gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door DLS Design is ontvangen, stuurt DLS Design de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. DLS Design is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Kosten die voortkomen uit het niet compleet of onjuist verstrekken van gegevens, worden op de Klant doorberekend.
 4. Zending vindt, mits niet anders overeengekomen, plaats vanaf de laatste donderdag van de maand. DLS Design behoudt zich het recht om leveringdata te wijzigen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van DLS Design.
 5. Indien DLS Design de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis.
 6. DLS Design raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
  Houdt u er rekening mee dat de partij verantwoordelijk voor verzending een pakket bij omliggende woningen mag afleveren. Indien dit niet gewenst is, dient dit nadrukkelijk aangegeven te worden bij het aangaan van het Abonnement.
 8. DLS Design is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. 

Herroepingsrecht/retour

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst, het aangaan van het abonnement, met DLS Design binnen 14 werkdagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 2. Binnen de overeenstemming, het Abonnement, is het niet mogelijk de afzonderlijke producten alsmede de maand kits, te retourneren.
 3. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen minus eventueel gemaakte kosten zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
 4. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan DLS Design volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. DLS Design is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Betalingen aanDLS Design geschieden enkel in euro’s
 3. DLS Design zal extra kosten in rekening brengen voor bepaalde betaalmethoden. Deze worden tijdens het bestelproduces gecommuniceerd en de klant is vrij om te kiezen voor een betaalmethode.
 4. DLS Design brengt kosten in rekening, ter hoogte van €12,50 per factuur, indien abonnee niet binnen betaaltermijn voldoet aan de betalingsplicht en na het versturen van een herinnering. Indien betaling uitblijft, zal de openstaande factuur uitbesteedt worden. 

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van DLS Design, dan kan hij bij DLS Design telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
 2. DLS Design geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DLS Design binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van DLS Design jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van DLS Design jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op DLS Design jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DLS Design.
 5. De aansprakelijkheid van DLS Design jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant DLS Design onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DLS Design ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DLS Design in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DLS Design meldt.
 7. In geval van overmacht is DLS Design niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van DLS Design

Persoonsgegevens

 1. DLS Design verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DLS Design gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

DLS Design B.V.
van Rietlaan 16
3461 HW Linschoten
+31 34848098
Nederland

KVK 72856866
BTW 
NL857075263B01

Algemene voorwaarden opgesteld door DLS Design, 5 mei 2021

Op onze algemene voorwaarden is copyright van toepassing

What are you looking for?

Your cart

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods