Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van en/of een bestelling plaats via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Wij raden u aan om deze goed door te nemen.

 

Contact gegevens

DLS Design
Van Rietlaan 16
3461 HW Linschoten
0348-448098
Contact@dlsdesignshop.com

 

1. Definities

1.1 DLS Design B.V. gevestigd te Linschoten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67555888 handelend onder de naam DLS Design.

1.2 Website: de website van DLS Design, te raadplegen via www.dlsdesignshop.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met DLS Design men/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DLS Design en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Overmacht: elke van de wil van DLS Design onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DLS Design kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door DLS Design of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van DLS Design zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor DLS Design slechts bindend, indien en voor zover deze door DLS Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

3. Afwijkingen

3.1 Er kunnen altijd kleurverschillen optreden tussen de kleur op de website en in werkelijkheid.

3.2 Wijziging: DLS Design heeft te allen tijde het recht om de inhoud van de website te wijzigen.

 

4. Prijzen en informatie

4.1 Alle op de website en in andere van DLS Design afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zijn terug te zien in het bestelproces, alvorens de klant bevestigd en afrekent.

4.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DLS Design kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van DLS Design afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

5. Totstandkoming overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen DLS Design en de klant komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van DLS Design en het voldoen aan de daarbij behorende gestelde voorwaarden.

5.2 Indien een klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard bevestigd DLS Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.3 De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • Welk product gekocht is, het aantal producten, de prijs van het product.
  • klantgegevens zoals naam, afleveradres, factuuradres (indien anders dan afleveradres van de klant), e-mail adres en telefoonnummer van de klant (indien bekend).
  • Het ordenummer van de overeenkomst
  • Het e-mailadres van DLS Design, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

5.4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DLS Design het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. Kosten die voortkomen uit het niet compleet of onjuist verstrekken van gegevens, worden op de Klant doorberekend.

5.5 DLS Design behoudt het recht een overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van onjuiste informatie, aangaande verzendkosten, prijzen of hoeveelheden of andere onjuiste informatie die het uitvoeren van diens diensten in de weg staat.

 

6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door DLS Design is ontvangen, stuurt DLS Design de producten met inachtneming van het in lid 5 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 DLS Design is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

6.3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1 tot 3 werkdagen na betaling. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van DLS Design.

6.4 Indien DLS Design de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 DLS Design raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Indien de geleverde producten niet binnen 7 dagen na verzenden zijn ontvangen, dient de klant, bij voorkeur per e-mail, contact op te nemen met DLS Design. 

6.7 Zodra de te leveren producten door de verzendende partij zijn geleverd op het opgegeven afleveradres of door de verzendende partij gekozen adres nabij, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Houdt u er rekening mee dat de partij verantwoordelijk voor verzending, PostNL, een pakket bij omliggende woningen mag afleveren. Indien dit niet gewenst is, dient dit nadrukkelijk aangegeven te worden in de opmerkingen tijdens het bestelproces.

6.8 DLS Design is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Indien hier sprake van is, zal DLS Design Klant hierover vooraf op de hoogte stellen middels een voorstel die de klant mag weigeren.

 

7. Herroepingsrecht/Retourneren

7.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met DLS Design binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden door het product binnen deze periode te retourneren aan DLS Design.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling niet aan Klant worden terugbetaald.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit via e-mail aan DLS Design te melden. De klant dient het product - na overleg met DLS Design- te sturen naar:

DLS Design
van Rietlaan 16
3461 HW Linschoten

De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

7.4 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan DLS Design te retourneren, dan wel binnen deze termijn DLS Design op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product binnen het gestelde termijn zal retourneren.

7.5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

8. Betaling en voorwaarden

8.1 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met DLS Design ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal DLS Design deze betalingen binnen veertien [14] werkdagen nadat DLS Design het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

  • Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.
  • Het afgeleverde product moet 100% verkoopwaardig zijn. Op of aan het afgeleverde product mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde product dient in ongeschonden staat te zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
  • De retourzending moet uiterlijk op de 15e dag na ontvangst van het geleverde product aan Klant weer in het bezit van DLS Design zijn.
  • De kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor Klant.

8.2 Klant dient betalingen aan DLS Design volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. DLS Design is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

8.3 Betalingen aan DLS Design geschieden enkel in euro’s

8.4 DLS Design mag extra kosten in rekening brengen voor bepaalde betaalmethoden. Deze worden tijdens het bestelproces gecommuniceerd en de klant is vrij om te kiezen voor een betaalmethode.

8.5 Alle aan DLS Design in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening. Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens DLS Design op te schorten.

8.6 In het geval dat de betalingstermijn van zeven [7] dagen wordt overschreden, is DLS Design gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. DLS Design zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

8.7 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft DLS Design het recht om haar buitengerechtelijke [incasso-] kosten aan de klant in rekening te brengen.

8.8 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is DLS Design gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van DLS Design te weigeren.

8.9 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van DLS Design.

 

9. Garantie

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door DLS Design een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2 DLS Design staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat DLS Design er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3 Een door DLS Design, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen twee [2] dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt DLS Design daarvan in kennis te stellen.

9.5 Indien DLS Design de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

10 Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van DLS Design, dan kan hij bij DLS Design per e-mail een klacht indienen.

10.2 DLS Design geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee [2] dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DLS Design binnen redelijke termijn na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2 De totale aansprakelijkheid van DLS Design jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van DLS Design is te allen tijde beperkt tot 50 % [vijftig] van de op grond van een Overeenkomst door DLS Design aan klant gefactureerde en factureerbare bedragen [inclusief omzetbelasting], per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3 Aansprakelijkheid van DLS Design jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op DLS Design jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DLS Design.

11.5 De aansprakelijkheid van DLS Design jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant DLS Design onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DLS Design ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DLS Design in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig [30] dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DLS Design meldt.

11.7 In geval van overmacht is DLS Design niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

12. Overmacht 

12.1 Indien DLS Design door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

12.2 Indien de Overmacht 1 [één] maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. 

12.3 Ingeval van Overmacht heeft klant geen recht op enige [schade-]vergoeding, ook niet als DLS Design als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

12.4 DLS Design zal klant zo spoedig mogelijk van een [dreigende] Overmacht op de hoogte stellen.

 

13. Eigendomsoverdracht

13.1 Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Klant  is slechts na schriftelijke toestemming van DLS Design gerechtigd de Producten, waarvan DLS Design eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren.

13.2 Indien en zolang DLS Design eigenaar van de Producten is, zal klant DLS Design onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag [dreigen te] worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op [enig onderdeel van] de Producten. Bovendien zal klant DLS Design op DLS Design’s eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

13.3 Bij beslag, [voorlopige] surséance van betaling of faillissement zal klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de [eigendoms-]rechten van DLS Design. Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

14. Persoonsgegevens

14.1 Scrapdelight verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

15. Registratie

15.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

15.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

15.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. DLS Design is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

15.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of DLS Design daarvan in kennis te stellen, zodat DLS Design gepaste maatregelen kan nemen.

 

16. Auteursrecht 

16.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten of andere materialen die door DLS Design aan Klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij DLS Design of diens toeleveranciers, en Klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door DLS Design en Klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.2 Klant is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DLS Design of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Klant verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

16.3 Het is Klant niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen en/of te wijzigen of na te maken.

16.4 Het is DLS Design toegestaan om maatregelen te nemen ter bescherming van de producten.

16.5 DLS Design garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door DLS Design geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

16.6 DLS Design verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan DLS Design zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

16.7 Klant zal DLS Design onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen DLS Design bevoegd daartegen - mede namens Klant - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Klant zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Klant DLS Design zijn medewerking verlenen.

 

17. Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DLS Design gevestigd is.

17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

Waar ben je naar op zoek?

Je winkelmandje

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods